Pedagogisch project

Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind

Onze school, MOZA-IK, biedt basisonderwijs aan kinderen met een attest Basisaanbod (BA) en type 9.  Deze kinderen hebben één of meerdere specifieke leerstoornissen en/of autisme spectrum stoornis (ASS).

We streven naar kwalitatief onderwijs.
Dit betekent dat ieder kind recht heeft op het maximaal ontplooien van zichzelf en zijn/haar mogelijkheden.
Naast cognitieve mogelijkheden is er ook plaats om lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden te ontdekken en verder te ontplooien.
We werken ervaringsgericht en streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en maximale ontplooiing van ieder kind om actief tot leren te komen. Daarbij bereiden we hen handelend voor op levenssituaties die na de schoolperiode belangrijk worden zodat ze zelfbewust, zelfzeker, zelfredzaam zijn in een veranderlijke maatschappij.
We werken handelingsplanmatig.
Dat betekent dat we vertrekken vanuit de beginsituatie van de leerling(en) zelf.
Hieruit groeien groepswerkplannen en individuele handelingsplannen (dus: Wat willen we met deze leerling(en) bereiken, wie doet wat, wanneer en hoe?)
We evalueren het effect van ons aanbod. De inhoud maar ook de aanpak, het materiaal, de werkvorm wordt geëvalueerd.
Elke leerling krijgt dus een aanbod op maat.
Ieder kind heeft recht op kansen.
We bieden intensieve individuele zorg voor elk kind en hebben oog voor het welbevinden van elk kind. Kinderen leren al spelend en ontdekken de wereld op een boeiende manier in samenwerking met elkaar. In dit proces staat elke leerling met zijn zorgvraag centraal. We trachten ons onderwijs zo functioneel mogelijk te maken. Weten wat je leerlingen bezighoudt is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn met elkaar.

Om dit te bereiken gebruiken we verschillende werkvormen waardoor leerlingen de meerwaarde ontdekken van samenwerken. Tevens stimuleren we zo ook hun sociale vaardigheden op een positieve manier. Ze leren op deze manier ook elkaars sterktes kennen en leren respect te hebben voor elkaars zwaktes. Zo leren leerlingen niet enkel van elkaar maar ook mét elkaar.
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele zorgvraag van onze kinderen, differentiëren we.

Kleuterklas (type 9) :

 • maximum van 7 kleuters tussen 2,5 en 6 jaar per klasgroep.
 • We werken thematisch zoals in een kleuterklas van het reguliere onderwijs maar met de nodige aanpassingen voor kinderen met autisme. Daarom wordt onze werking afgestemd op de specifieke, individuele noden van het kind. (vb. werken met visualisaties, stappenplannen, enkele individuele werkruimtes, zandloper, aanbieden hoofdtelefoon, vluchtruimte, snoezelhoek, tactiele materialen, verzwaringsdeken, kauwketting,..)
 • Vanuit onze observaties werken we met 3 niveaugroepen. Doorheen het schooljaar kan een kleuter evolueren naar een ander niveau binnen de klas, afhankelijk van de ontwikkeling.
 • Prioriteiten in de kleuterklas :
  • zich goed en veilig voelen
  • Differentiatie en oefeningen op maat
  • Doelgericht werken : elke activiteit bevat minstens één of meerdere voor hem/haar geselecteerde leer- en ontwikkelingsdoelen.
  • Observeren om nieuwe doelstellingen te formuleren
  • Zelfstandigheid: zelf naar toilet gaan, de jas aandoen en dichtdoen, de boekentas leegmaken en alle voorwerpen sorteren, opruimen.

Lagere school :

Leerlingen krijgen de leerstof op hun niveau en op hun tempo aangeboden. Ze worden verdeeld over verschillende klasgroepen rekening houdend met hun kalenderleeftijd, taalniveau, emotionele leeftijd, maar ook onderlinge chemie tussen leerlingen speelt een rol.
Heel wat klastitularissen volgden de cursus “Rekentrappers”. Bij Rekentrappers gebruiken we meerdere strategieën en manieren om de oefeningen op te delen.
Het gaat om “realistisch” en “waarheidsgetrouw” rekenen door vaak te werken en tellen met geld, speelkaarten en de lintmeter. Weten “waarom” en “hoe” je rekent, wordt als motivator gebruikt. Deze manier van werken, wordt aanvullend gebruikt aan een methode. We hebben ook een rekencoach. De rekencoach begeleidt kinderen en jongeren met rekenproblemen, dyscalculie en/of wiskunde.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de rekenvaardigheden, maar ook het vergroten van zelfvertrouwen.
Zowel bij basisaanbod als bij type 9 vinden we binnen-klasdifferentiatie belangrijk.

We willen werken aan convergente en divergente differentiatie.

Wat is dat?

–       Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de groep als geheel. De leerlingen doen mee aan de  klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Bij convergente differentiatie staat de leerkracht centraal: hij legt uit, doet voor, oefent eerst samen met de kinderen en laat hen dan zelfstandig oefenen.

Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij  worden niet bij voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt. Bij convergente differentiatie is de klas in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau.

–       Bij divergente differentiatie sluit de leerkracht zoveel mogelijk aan op de individuele niveaus en onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkracht is hierbij begeleider van het leerproces van de leerlingen.

Bij divergente differentiatie nemen de verschillen tussen de kinderen toe, waardoor er nog meer differentiatie nodig is. Het leren in homogene niveaugroepen heeft nadelige gevolgen voor de zwakke leerlingen, voor de gemiddelde leerling leidt niet tot betere resultaten. Hoogbegaafde kinderen hebben er wel baat bij, omdat zij profiteren van de andere sterke leerlingen in hun niveaugroep. Ze kunnen in hun eigen tempo doorgaan. Maar een nadeel is dat zij op deze manier niet leren om rekening te houden met anderen.

–       Binnen type basisaanbod zitten de leerlingen in aparte niveaugroepjes voor  rekenen. Taal wordt door de eigen leerkracht in eigen klas (maximum 14 leerlingen) gegeven, rekening houdend met individueel niveau en zorgvraag van de leerlingen

–       Binnen type 9 hebben we als doel alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd.
Rekenen en taal wordt door de eigen leerkracht in eigen klas (maximum 7 leerlingen) gegeven, rekening houdend met individueel niveau en zorgvraag van de leerlingen.
Individuele aandacht en begeleiding biedt voor de leerling voorspelbaarheid en structuur. De leerlingen voelen zich dan veilig en kunnen zich in alle rust concentreren op het schoolse werk. (divergente differentiatie)

De aanpak is volledig afgestemd op kinderen met een ASS:

 • voorspelbaarheid
 • strakke en duidelijke structuur via dagschema’s
 • beloningssysteem
 • systeem vrije werktijd
 • training sociale vaardigheden
 • werken aan zelfredzaamheid
 • projectwerk
 • het gericht zoeken naar aanpakken op maat van elke leerling    

Daarnaast willen we ook inzetten op gezamenlijke instructie. (convergente differentiatie).
Verlengde instructie geeft kinderen de ruimte en mogelijkheid om verder in te oefenen.
De klas wordt in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau.
Binnen Basisaanbod en type 9 wordt er ook op regelmatige basis klasoverschrijdend gewerkt. Paramedisch personeel helpt waar nodig.
We houden rekening met persoonlijkheidskenmerken en talenten om maximaal te ontwikkelen naar een passende opleidingsvorm in het secundair onderwijs.
Een positief zelfbeeld en het welbevinden van de leerlingen staat centraal.

Hierop aansluitend willen wij in MOZA-IK een positief leef- en leerklimaat scheppen waarin leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien, zodat ze optimaal kunnen functioneren in onze hedendaagse maatschappij.

Wij willen er met het MOZA-IK team in de allereerste plaats toe bijdragen dat kinderen zich (opnieuw) goed voelen, dat ze hun eigen sterktes kennen en deze kunnen inzetten om hun minder sterke kanten op te vangen. Onder het moto ‘wat je aandacht geeft, groeit’ willen hierop inzetten door:

 • de focus te leggen op mogelijkheden en oplossingen
 • positief gedrag te bekrachtigen 
 • herstelgericht om te gaan met negatief gedrag
 • waar het kan preventieve acties op te zetten

ONE TEAM = ONE GOAL : gedeelde verantwoordelijkheid voor goed onderwijs.

Onderwijs en opvoeding in onze school zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid. We streven dan ook naar een optimale samenwerking binnen het team. Hiervoor werken de klasleerkrachten in onze school samen met een multidisciplinair team.

Iedere leerkracht werkt vanuit zijn discipline samen aan eenzelfde doel:  kinderen stimuleren om te groeien in de verschillende domeinen en hen voor te bereiden op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

De ondersteuning van het multidisciplinair team kan klasintern gebeuren(co-teaching) of tijdens een apart therapiemoment.

We vinden eensgezindheid rond visie en naleving van gemaakte afspraken belangrijk tussen het schoolteam, de ouders , leerlingen en derden (CLB,…). Vanuit onze visie streven wij naar een gezonde leef-en werksfeer waarin begrip, respect, verdraagzaamheid, geduld en vertrouwen een belangrijke plaats innemen.

Gedragsaanpak (GAP)

Als schoolteam leven we mét onze kinderen.  Dit houdt in dat we dagdagelijks op een geëngageerde manier met hen omgaan. Hierdoor kunnen we dan ook positief gedrag stimuleren, hen steunen en eventuele nieuwe zorgvragen ontdekken.

Door deze betrokkenheid  hebben we ook een betere beeldvorming van de leerling.

Zo krijgen we ook beter zicht op hun sterke kanten die we dan kunnen gebruiken voor een positieve, cognitieve en emotionele ontwikkeling.

We hanteren een consequente en pedagogisch doordachte werkwijze in het omgaan met ongepast gedrag. We bieden de leerlingen herstelkansen (hersteltaak) die het inzicht in hun eigen gedrag vergroten en die gepast gedrag bewerkstelligen. (dus: niet straffen om te straffen, maar vanuit een doordachte visie en gericht op verandering van het gedrag).

Onze school investeert daarvoor in de gepaste ruimte (time-out en chill-out lokaal) en ook in een doordachte speelplaatswerking.

Schitteren van fierheid vinden we ook belangrijk voor iedereen die bij ons werkt. Wie fier is op zijn of haar werk draagt er immers ook optimaal zorg voor.

We bieden leerlingen ROTS en WATER-trainingen aan.

Doel van het “Rots en Water-programma” is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen, alsook het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We zetten specifiek in op “speelplaatswerking” : De periode van speeltijd geeft kinderen, de mogelijkheid om zich even uit te leven. Deze pauze willen we op een kindvriendelijke en tegelijkertijd pedagogisch kwaliteitsvolle wijze invulling geven. Zo maken wij gebruik van de spelwinkel waarbij kinderen op hun niveau de eigen grove en fijnere motoriek op een speelse manier verder kunnen ontwikkelen. Ook aan het muzische aspect wordt aandacht besteed. Dans en zang, expressie en plezier zijn dan ook nooit ver weg. De ervaring leert ons dat een sterk onderbouwde speelplaatswerking de kans op pesten en uitsluiting gevoelig vermindert. Onze kinderen spelen in 3 verschillende zones(BLAUW-ROOD-GEEL). Op die manier creëren we “rust” met voldoende ruimte voor ieder kind.

In de opvoeding van ieder kind streven we naar de visie “nieuwe autoriteit” (Haim Omer). We hanteren een set van tools. Op die manier behoud je rust als opvoeder. Je krijgt inzicht in en controle over je eigen gedrag. Het doel is om voor ouders, opvoeders en leerkrachten een gevoel van welbevinden en harmonie te creëren. De sleutel tot positief gedrag ligt bij de-escalatie, nabijheid in de ouder-kindrelatie en de ondersteuning vanuit een netwerk.

Ons logo:

het roze mannetje staat voor: blaken van gezondheid

Gezondheidsbeleid

Als schoolteam besteden we gerichte aandacht aan een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Dit doen we op school- en klasniveau. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

– We zijn een WATER-school. We promoten het drinken van water.

– Het kriebelteam.

– Woensdag = fruitdag.

– Snoepen en frisdranken zijn niet toegelaten.

– Aan de schoolverlaters bieden wij het MEGA-project aan in samenwerking met de politie.

MEGA leert de kinderen vaardigheden aan die ze nodig hebben om gezond te blijven. Een

gezonde attitude is hierbij belangrijk.

Ook beweging en sport nemen een belangrijke plaats in: “een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Dit gebeurt vooral in de lessen lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen) en via de sportklassen.

Ook tijdens sportdagen (omnisport, tornooien) en sportactiviteiten ( o.a. schaatsen) worden de kinderen gestimuleerd om sportief te zijn.

We nemen met een aantal klassen deel aan ‘one mile a day’, waardoor leerlingen elke dag een mooie portie beweging krijgen. Het is wetenschappelijk bewezen dat voldoende beweging per dag de concentratie bevordert en eventueel impulsief gedrag tempert. Dit past dus perfect in onze visie en hier doen we graag aan mee.

Het groene mannetje staat voor het milieu

milieubeleid

Wij kiezen voor een ‘propere school’ door in te zetten op:

 • Afval voorkomen: drinkbussen zijn verplicht
 • Brooddozen zonder plastiek of aluminiumfolie
 • Koekendozen voor de tussendoortjes
 • Sorteerbakken (restafval, PMD en groen)
 • Beurtrol voor de klassen: we houden de speelplaats netjes met onze vriend Oskar

(project  Mooimakers).

 • Inzamelen lege batterijen en lege cartridges
 • Info en educatie rond composteren en afval verwerken
 • Recto verso kopiëren of achterkant van het blad hergebruiken
 • Energiebesparing met o.a. PC elke dag uitschakelen, lichten uit…
 • Uitsluitend gebruik van ecologische poetsmiddelen
 • Bij aankoop van meubels moet het hout aan het FSC-label voldoen
 • Jaarlijkse zwerfvuilactie, samen met het gemeentebestuur
 • Plastieken bekers in de klas (kraantjeswater)
 • Uitsluitend gebruik van 100% gerecycleerd papier
 • Hergebruik regenwater (opvangput 20.000 l)

Het gele mannetje staat voor schitteren van fierheid

gedragsbeleid

We kiezen ervoor om zoveel mogelijk de positieve talenten van leerlingen te benadrukken door het positief bekrachtigen. We bekijken elke dag opnieuw de mogelijkheden en oplossingen indien nodig.

 

We focussen op wat kinderen kennen en kunnen. We zoeken naar de talenten van ieder kind op alle vlakken. Zo plaatsen we de jarigen van de voorbije maand in de schijnwerper tijdens het maandmoment. Hierbij delen we een beloning uit aan kinderen voor ‘dingen die zij goed gedaan hebben’. Tijdens dit moment nodigen we de leerlingen uit hun talenten voor te stellen. Deze talenten kunnen ze ook voorstellen tijdens opendeurdagen, vieringen,…

Het blauwe mannetje staat voor de hele wereld, onze blauwe planeet

wereldse blik

We bieden een brede kijk op de multiculturele wereld en wijzen hierbij de kinderen op het nemen van hun verantwoordelijkheden.

De lessen wereldoriëntatie en leeruitstappen dragen hiertoe hun steentje bij.

Wij willen geweld en racisme – in de ruimste zin – bannen en respect tonen voor de zwakkeren in de maatschappij.

We zetten ons in voor goede doelen. We nemen deel aan de ‘schrijf ze vrij-dag’ en onze leerkrachten levensbeschouwelijke vakken werken regelmatig een inter-levensbeschouwelijke activiteit uit.