Onderwijs is maatwerk !

We leven in een snel veranderende wereld, terwijl het onderwijs nog steeds bijna dezelfde vorm heeft als pakweg 100 jaar geleden. Kinderen leren en ontwikkelen zich echter  anders, en ook de technologische ontwikkelingen dagen ons uit tot een andere benadering van ons onderwijs.  Wereldwijd wordt nagedacht welke kennis en vaardigheden in het onderwijs een plek moeten krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve vaardigheden (kennen en kunnen) maar zeker ook om sociale en emotionele vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die een beroep doen op kennis en beheersing van jezelf en kennis en vaardigheden om met anderen om te gaan.

We kunnen ook spreken van IQ (‘kennis’ intelligentie) en EQ (emotionele intelligentie)

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo weten we bijvoorbeeld dat het leerrendement groter wordt door kinderen te laten ervaren en hen uit te dagen om samen te werken. Het Vlaamse referentiekader voor onderwijskwaliteit ‘OK’ biedt een leidraad aan alle onderwijsbetrokkenen om op een gelijkgerichte manier, elk vanuit zijn/haar rol, verantwoordelijk op te nemen voor kwalitatief en hedendaags onderwijs. ( meer info op www.mijnschoolisok.be  )

Hierop aansluitend willen wij in MOZA-IK een positief leef- en leerklimaat scheppen waarin leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien, zodat ze optimaal kunnen functioneren in onze hedendaagse maatschappij.

Wij willen er met het MOZA-IK team in de allereerste plaats toe bijdragen dat kinderen zich (opnieuw) goed voelen, dat ze hun eigen sterktes kennen en deze kunnen inzetten om hun minder sterke kanten op te vangen. Onder het moto ‘wat je aandacht geeft, groeit’ willen hierop inzetten door:

 • de focus te leggen op mogelijkheden en oplossingen
 • positief gedrag te bekrachtigen 
 • herstelgericht om te gaan met negatief gedrag
 • waar het kan preventieve acties op te zetten

Vanuit onze decretale opdracht als buitengewoon onderwijs werken wij handelingsplanmatig.

Dat betekent dat we vertrekken vanuit de beginsituatie van de leerling(en) zelf.

Hieruit groeien individuele handelingsplannen en groepswerkplannen (dus: wat willen we met deze leerling(en) bereiken, wie doet wat, wanneer en hoe gaan we het effect na?).

We evalueren het effect van ons aanbod. (van de inhoud maar ook van de aanpak, het materiaal, de werkvorm …)

We gaan na op welke manier we optimaal verder kunnen met dit effect. (bijsturen, borgen)

Zo is de cirkel rond en hebben we een nieuwe beginsituatie voor de leerling of het groepje.

Elke leerling krijgt dus een aanbod op maat.

Ons logo:

het roze mannetje staat voor: blaken van gezondheid

Gezondheidsbeleid

Als schoolteam besteden we  gerichte aandacht aan een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Deze thema’s komen jaarlijks aan bod in de klas, maar ook op schoolniveau. Denk daarbij aan het aanbod van gezonde drankjes (melkdrankjes, faire-trade fruitsappen, water) Daarnaast werken we jaarlijks een aantal activiteiten uit om het belang van gezonde voeding en van een goede hygiëne te benadrukken (denk aan de gezond ontbijt actie, omgaan met maaltijden tijdens de sportklassen en in de refter, het kriebelteam, lessen rond hygiëne en lichaamsverzorging …) Snoepen en frisdranken zijn niet toegelaten op school.

 

Ook beweging en sport nemen een belangrijke plaats in: “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Dit gebeurt vooral in de lessen lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen) en

via de sportklassen. Ook tijdens sportnamiddagen (omnisport, tornooien) en sportactiviteiten (schaatsen, rolschaatsen) worden de kinderen gestimuleerd om letterlijk en  figuurlijk sportief te zijn.

We nemen vanaf opstart van het project met een aantal klassen deel aan ‘one mile a day’, waardoor leerlingen elke dag een mooie portie beweging krijgen. Het is wetenschappelijk bewezen dat voldoende beweging per dag de concentratie bevordert en agressief gedrag tempert. Dit past dus perfect in onze visie en hier doen we graag aan mee!

Het groene mannetje staat voor het milieu

milieubeleid

Wij kiezen voor een ‘propere school’ door in te zetten op:

 • Afval voorkomen: blik is verboden, brik wordt ontraden, water is top!
 • Brooddozen zonder plastiek of aluminiumfolie
 • Tussendoortjes: verpakkingen van koekjes worden in de klas gesorteerd
 • Sorteerbakken (restafval, PMD en groen)
 • Beurtrol voor de klassen: we houden de speelplaats netjes
 • Inzamelen lege batterijen en lege cartridges
 • Info en educatie rond composteren en afval verwerken
 • Recto verso kopiëren of achterkant van het blad hergebruiken
 • Energiebesparing met oa. PC elke dag uitschakelen, lichten uit…
 • Uitsluitend gebruik van ecologische poetsmiddelen
 • Bij aankoop van meubels moet het hout aan het FSC-label voldoen
 • Jaarlijkse zwerfvuilactie, samen met het gemeentebestuur
 • Plastieken bekers in de klas (drinkwater) en drinkfonteintjes
 • Uitsluitend gebruik van 100% gerecycleerd papier
 • Hergebruik regenwater (opvangput 20.000l)

Het blauwe mannetje staat voor de hele wereld, onze blauwe planeet

wereldse blik

Wij willen een pluralistisch venster op de wereld bieden waarbij we elementen aanbieden die de kinderen voorbereiden op het nemen van hun verantwoordelijkheden in een snel evoluerende en multiculturele maatschappij, waar normen veranderen en verschillende rages elkaar snel opvolgen.

De lessen wereldoriëntatie dragen hiertoe hun steentje bij.

Ook bieden we een uitgebreid pakket aan leeruitstappen aan. Zo komen de leerlingen in contact met verschillende elementen uit de maatschappij.

We willen onze leerlingen met een kritische blik leren kijken naar onze multiculturele wereld. Wij willen geweld en racisme – in de ruimste zin – bannen en respect tonen voor de zwakkeren in de maatschappij. Daarom ook steunen wij Brenda, een kindje uit Oeganda van Foster Parents Plan.

Verder nemen we ook deel aan de ‘schrijf ze vrij-dag’ en werken de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken regelmatig een inter-levensbeschouwelijke activiteit uit (vb de viering voor de kerstvakantie)

Het gele mannetje staat voor schitteren van fierheid

gedragsbeleid

We kiezen ervoor om zoveel mogelijk de positieve talenten van leerlingen te benadrukken.

Daarom oefenen we onszelf elke dag om te vertrekken vanuit oplossingen, mogelijkheden en het bekrachtigen van wat al goed loopt.

We hanteren een consequente en pedagogisch doordachte werkwijze in het omgaan met ongepast gedrag. Gesteund door onze orthopedagoge, psychologe en time out medewerker bieden we de leerlingen herstelkansen die het inzicht in hun eigen gedrag vergroten en die gepast gedrag bewerkstelligen. (dus: niet straffen om te straffen, maar vanuit een doordachte visie en gericht op verandering van het gedrag)

Onze school investeert daarvoor in de gepaste ruimte (time-out lokaal/ ruimte voor crisisopvang) en ook in een doordachte speelplaatswerking (want spelen en ontspannen is nodig om stress te reduceren)

Schitteren van fierheid vinden we ook belangrijk voor iedereen die bij ons werkt. Wie fier is op zijn of haar werk draagt er immers ook optimaal zorg voor.

Zo werken we:

 • in een nette school, dankzij het gedreven poetsteam
 • veilig van en naar school, veilig op de speelplaats, dankzij de gedreven bus-begeleiders
 • in leerrijke en toffe klassen, dankzij het gedreven lerarenteam
 • in een hedendaagse elektronische omgeving, dankzij het gedreven ICT team
 • met een efficiënt secretariaat, dankzij de gedreven secretariaatsmedewerkers
 • met gerichte en gespecialiseerde ondersteuning, dankzij het gedreven paramedisch team
 • waarden-bewust, dankzij het gedreven team levensbeschouwelijke vakken
 • sportief en creatief, dankzij onze gedreven vakleerkrachten
 • gestructureerd en ondersteund, dankzij het gedreven kernteam