LAGERE SCHOOL

VOOR WIE?

 • Voor leerlingen van 6 jaar tot 13 jaar met specifieke onderwijsnoden, waarvoor de aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet meer voldoende zijn.
 • Voor leerlingen met nood aan extra ondersteuning op vlak van schoolse vaardigheden. Deze kunnen zich situeren op één of meerdere vlakken: taalmoeilijkheden, rekenstoornissen, motorische vaardigheden, zwakke leer- en werkhouding, onvoldoende motivatie, beperkte concentratie, enz… Vaak hebben de kinderen al veel negatieve ervaringen opgedaan in het gewoon onderwijs en beïnvloedt dit hun zelfbeeld en gedrag.
 • Voor leerlingen met nood aan extra ondersteuning op vlak van sociaal-emotionele moeilijkheden. Het toepassen van de gepaste sociale vaardigheden in verschillende situaties verloopt moeilijk.

KLIMAAT

 • Warm, positief, veilig klimaat waar het goed voelen en opdoen van succeservaringen heel belangrijk is
 • Oog voor talenten van de leerlingen
 • Interdisciplinaire ondersteuning: logopedisten, kinesisten, ergotherapeut, orthopedagoog werken klasondersteunend
 • Gebruik van aangepaste taal, indien nodig ondersteund met beelden, materialen,…
 • De klassen zijn ingedeeld volgens het taalniveau van de leerlingen: we baseren ons op observaties uit de klas, testings, info uit de besprekingen op de klassenraden
 • Leerstof in kleinere stapjes met veel herhaling
 • Oog voor functionele vaardigheden

AANBOD

 • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden, startend van het niveau van het kind: lezen, schrijven, rekenen,… op het tempo van de leerling
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden, waarbij actief gezocht wordt naar mogelijkheden en oplossingen
 • Rekengroepen volgens het niveau van het kind
 • Actief opbouwen van werkhouding
 • Accent op bewegen tijdens LO- en zwemlessen
 • Accent op creativiteit tijdens MUVO-lessen, WO-lessen
 • Accent op ICT-vaardigheden
 • Gebruik van ondersteundende hulpmiddelen: tafelkaart, voorleessoftware SPRINT, computer, tablet,…

TOEKOMST

 • Afhankelijk van het groeitraject van het kind, is er een doorstroom naar het gewoon lager onderwijs, het gewoon secundair onderwijs (A- of B-stroom) of het buitengewoon secundair onderwijs