Directie

Els De Backer

Directeur

Mail: directie@moza-ik.be

Kernteam

Emily Huyghe

Orthopedagoog

Mail : emily.huyghe@moza-ik.be

Katrien Geeurickx

Typecoördinator basisaanbod

Mail : katrien.geeurickx@moza-ik.be

Veerle Plas

Typecoördinator type 9

Mail: veerle.plas@moza-ik.be

Secretariaat

Heidelinde Steeno

Secretariaatsmedewerker

Mail : secretariaat@moza-ik.be

Annelies Sterckx

Secretariaatsmedewerker

Mail : secretariaat@moza-ik.be

ICT

Klaas Van Schuylenbergh

ICT Coördinator

Mail : ict@moza-ik.be

Leerkrachten

De klasleerkrachten hebben, elk voor hun klas, oog voor de socio-emotionele ontwikkeling, de schoolse vaardigheden, de  talenten van hun leerlingen. Ze bieden onderwijs op maat aan zodat elk kind maximale kansen krijgt om te groeien.

Paramedici

De paramedici (logo, kine, ergo, ortho) geven extra ondersteuning aan de leerlingen om specifieke problemen vanuit hun expertise aan te pakken. Op basis van screening wordt overgegaan tot extra klasondersteuning en/of een individuele therapie of groepstherapie. Tijdens een klasondersteunende werking delen ze hun expertise met de klasleerkracht en wordt er aan co-teaching gedaan.

LOGOPEDIST

Het logopedisch team wordt betrokken bij zowel het kleuteronderwijs, als bij het lager onderwijs. De logopedist ondersteunt leerlingen voor taalontwikkeling, leesvoorwaarden, technisch en begrijpend lezen, spelling en articulatie. Er wordt zowel klasintern, als in kleine groepen gewerkt. Eveneens stelt de logopedist de ontwikkelingen van deze domeinen vast aan de hand van gestandaardiseerde testen.

KINESITHERAPEUT

De kinesist vormt van elke leerling een beeld van de algemene psychomotorische ontwikkeling; zowel grove motoriek, lichaamshouding en –beleving als lateralisatie en fijne motoriek komen hierbij aan bod.
Ook begeleidt de kinesist de leerlingen van de lagere school bij zwem- en schaatslessen.

ERGOTHERAPEUT

De ergotherapeut vormt van elke leerling een beeld over de algemene schrijfmotoriek en de fijne motoriek. Hierbij wordt gekeken naar de ruimtelijke en visuele vaardigheden van de leerling.

Vakleerkrachten

Deze leerkrachten (LBV, LO, MUVO) geven vanuit een specifiek vak onderwijs aan de leerling en werken, samen met de leerkrachten en paramedici, aan de vooropgestelde doelen.

LEERKRACHTEN LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

De LBV-leerkracht draagt bij tot de ontwikkeling en de groei van elke leerling via lessen waar respect centraal staat en waar het kind met een open blik naar de hedendaagse wereld kijkt.

LO-LEERKRACHTEN

De LO-leerkracht stimuleert de grove motoriek en legt het accent op bewegen. Dit gebeurt zowel tijdens de LO-lessen als tijdens het zwemmen. Tijdens de LO-lessen wordt ook aandacht gegeven aan het invullen van vrije tijd door het aanleren van spelletjes.

ICT-LEERKRACHT
REKENCOACH

Tijdens de rekenlessen worden de leerlingen ondersteund door de expertise van een rekencoach.

Binnen type basisaanbod worden rekengroepen gevormd, volgens het rekenniveau van elke kind.

Binnen type 9 staat enerzijds een individuele werking centraal, anderzijds wordt er ook klasoverschrijdend gewerkt volgens het rekenniveau van het kind.

GAP-team

De GAP-leerkracht en de orthopedagoog gaan samen met de leerling en de leerkracht aan de slag om te werken rond sociale vaardigheden, invullen van vrije tijd op de speelplaats, leren omgaan met moeilijke situaties. Hierbij wordt positief gedrag gestimuleerd en worden talenten ontdekt.