CONTACT

Buitengewoon BasisOnderwijs voor Type Basisaanbod en Type 9:

MOZA-IK, Heiveld 17, 1745 Opwijk

Tel: 052/35.41.95

Directie: Mevr. Katrien Van Weyenberg, directie@moza-ik.be

Personeel: U kan ons steeds per mail bereiken: voornaam.familienaam@moza-ik.be

Wij behoren tot de scholengemeenschap BLOM. Hiertoe behoren de schoolbesturen en de gemeentescholen van Buggenhout, Lebbeke, Opwijk en Merchtem.

Coördinerend directeur van onze scholengemeenschap is Mevr. Liliane De Raes.

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Opwijk, Marktstraat 55, 1745 Opwijk

Tel: 052/35.51.16

Burgemeester: Dhr. Albert Beerens, vanaf 1 januari 2021 Mevr. Inez De Coninck

Schepen van Onderwijs: Mevr. Joske Vermeir, vanaf 1 januari 2021 Mevr. Evelien Beeckman

Leerlingbegeleiding (CLB):

Vrij CLB Noordwest Brabant, Nieuwstraat 120, 1730 Asse

Contactpersoon: Laure Drieghe

Tel: 02/452.79.95

Meer info CLB: zie schoolreglement hoofdstuk 15.

ACTIVITEITENKALENDER

U ontvangt bij inschrijving en vóór het einde van het schooljaar de activiteitenkalender van het volgende schooljaar.

Hierin vindt u de data van de vrije schooldagen, schoolvakanties en sportklassen terug.

Vóór het begin van elke maand krijgt u tevens een maandbrief waarin de activiteiten van de komende maand worden opgelijst.

GODSDIENSTKEUZE – ZEDENLEER – VRIJSTELLING

U bepaalt bij inschrijving via een gehandtekend formulier of u de keuze maakt tussen:

–       één der erkende godsdiensten

–       niet – confessionele zedenleer

–       vrijstelling

meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 10

Bij wijziging van uw keuze vraagt u een nieuw formulier aan bij de directie. Dit formulier moet u ons vóór 30 juni van het lopende schooljaar terug bezorgen.

Deze nieuwe keuze gaat in vanaf september van het daaropvolgende schooljaar.

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van de klassenraad.

Meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 9

AFWEZIGHEDEN

U stuurt uw ziek kind niet naar school. Opvang van zieke kinderen is een verantwoordelijkheid van de ouders. De school kan hiermee niet belast worden.

Afwezigheden worden telefonisch en/of schriftelijk (kan ook per mail) meegedeeld aan het secretariaat of de klasleerkracht,  vóór de start van de schooldag.

Voor leerlingen die met de schoolbus komen, vragen we eveneens om zo snel mogelijk de busbegeleider telefonisch te verwittigen.

Afwezigheid wegens ziekte:

 • Uw kind kan maximaal 4 x per jaar gedurende 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig zijn

zonder doktersattest.

 

. U moet wel het document “ziektebriefjes” invullen. Dit vindt u terug in de agenda.

. Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of heeft u alle

“ziektebriefjes” opgebruikt, dan is een medisch attest verplicht.

 • Vanaf 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid heeft uw kind recht op tijdelijk

onderwijs aan huis. U informeert dan best bij de directeur.

Meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 11

Afwezigheid wegens andere reden:

 • Zie schoolreglement hoofdstuk 7.

REVALIDATIE

Revalidatie door externen tijdens de schooluren wordt niet toegelaten.

Onze school biedt paramedische ondersteuning aan op school. Binnen MOZA-IK zijn volgende disciplines werkzaam: logopedie, kinesitherapie, ergotherapie en orthopedagogie / psychologie.

Enkel na ziekte of ongeval kan hier mits een dossier een uitzondering op worden gemaakt.

Meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 7

TE LAAT KOMEN / VROEGER VERTREKKEN

 • Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep.
 • De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de directie/klasleerkracht en/of CLB. Ze maken hierover afspraken.

 

 • In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.

De school moet op de hoogte zijn wanneer een leerling door derden aan de schoolpoort wordt afgehaald. Indien dit niet gebeurt, is de school niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of het wel of niet meenemen van de leerling.

MEDICATIE OP SCHOOL

Indien uw kind ziek wordt tijdens de schooluren, neemt de school contact op met u of de door u opgegeven contactpersoon. Wij vragen u dan om uw kind zo snel mogelijk op te halen.

Er worden in principe geen medicijnen toegediend, in geen geval op initiatief van de school.

Het toedienen van geneesmiddelen gebeurt op verzoek van de ouders én met een voorschrift van de arts.

 

U vult hiervoor het formulier ‘medicatie op school’ volledig in en handtekent deze.

 

De school / klasleerkracht kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet toedienen van medicijnen en de gevolgen ervan.

 

De school moet op de hoogte zijn van alle relevante medische gegevens van uw kind (vb. allergie, epilepsie, diabetes, …). Elke wijziging hieromtrent laat u ons zo snel mogelijk weten.

MAALTIJDEN

Uw kind kan een warme maaltijd ( € 3.20) of enkel soep ( € 0.50) krijgen op school.

U schrijft in voor een volledig schooljaar.

Als u dit wil wijzigingen, moet u dit een maand vooraf schriftelijk (via schoolagenda of mail) laten weten.

Indien uw kind uitzonderlijk zijn boterhammen vergeet, kunnen wij een warme maaltijd aanbieden. Een occasionele maaltijd is € 3.50.

Wanneer er op die dag geen warme maaltijden zijn, bieden wij boterhammen aan. De kostprijs is € 1.50.

Wij zijn een waterschool. Op school drinken we enkel water. U kan zelf water meegeven in een drinkbus of de leerling kan op school kraantjeswater drinken.

MIDDAGTOEZICHT

Het middagtoezicht bedraagt € 0.35 per dag.

VERJAARDAGEN

Trakteren voor een verjaardag mag, maar is niet verplicht.

Wij vragen om geen individuele cadeautjes mee te geven, maar eerder te denken aan een klascadeau en/of iets dat door iedereen kan gegeten worden in de klas.

Liefst geen snoep of chips aub.

BETALINGEN

Maandelijks krijgt u een factuur. U hebt telkens 2 weken tijd om de betaling in orde te brengen.

Kunt u de schoolfactuur niet of moeilijk betalen, vraag dan na bij de directeur:

 • of de kosten gespreid kunnen worden
 • of er andere betaalmogelijkheden zijn

Meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 4

Schooltoelage:

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.

De schooltoelage wordt vervangen door de schooltoeslag en wordt dus geïntegreerd in dat Groeipakket.

Je kan dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling studietoelagen.

Meer info: www.groeipakket.be

COMMUNICATIE MET OUDERS

De klastitularis van uw kind is het eerste aanspreekpunt voor vragen, bezorgdheden en bemerkingen.

Dit doet u mondeling, schriftelijk via de schoolagenda of via mail.

Gescheiden ouders kunnen indien zij dit wensen aan de klasleerkracht en het secretariaat vragen om briefwisseling, rapporten, facturen dubbel mee te geven.

Bij oudercontacten vragen wij van u een inspanning om dit, indien mogelijk, gezamenlijk te laten doorgaan.

SCHOOLVERANDERING

Uw kind in het Buitengewoon Onderwijs kan NA het schooljaar van school veranderen.

Tijdens het schooljaar zijn schoolveranderingen die gepaard gaan met een attestwijziging beperkt.

Als principe geldt dat het geen attestwijzigingen mogelijk zijn in de loop van het schooljaar.

Meer info: zie schoolreglement hoofdstuk 12

VERZEKERINGEN

Onze school is verzekerd via AXA.

De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade tijdens schoolactiviteiten en activiteiten in schoolverband, de weg van en naar school.

Als doktershulp nodig is, wordt u eerst gecontacteerd om uw kind te komen halen.

De ongevalsaangifte moet door u én de behandelende arts worden ingevuld én zo snel mogelijk terug bezorgd worden aan het secretariaat.

Het secretariaat zorgt voor de aangifte.

Materiële schade valt niet onder de schoolverzekering. Hiervoor moet u een beroep doen op de familiale verzekering.

De school is niet verzekerd voor diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.

Indien uw kind iets verloren is, kan u steeds navraag doen bij de klasleerkracht en de directie.

LEEFREGELS VAN DE BUS

Op de bus

Ik luister naar de begeleider en de buschauffeur.

Ik ga zitten op de vaste plaats die ik krijg van de busbegeleider.

Ik blijf zitten en loop niet rond.

Ik klik mijn gordel vast.

Ik spreek Nederlands.

Ik snoep, eet, drink en rook niet op de bus.

Ik mag mijn gsm en IPad of ander materiaal in stilte gebruiken na toestemming van klasleerkracht en busbegeleider

Ik zorg dat de bus proper blijft.

·         Op- en afstappen

Ik sta tijdig klaar aan de halte.

‘s Ochtends stap ik vanaf de bus onmiddellijk naar de school.

Na school stap ik vanuit de school onmiddellijk op de bus.

Ik stap steeds af op de gekende halte. Het is verboden om de bus te verlaten op een niet-voorziene halte.

Mijn ouders halen mij af aan de deur van de bus.

Mijn ouders verwittigen de busbegeleider wanneer ik de bus niet zal nemen:

 • Bij ziekte, liefst vóór aanvang van de school.
 • Bij elke andere verandering van busregeling. Dit moet u ook in de schoolagenda noteren.

 

De begeleider staat in voor de veiligheid van uw kind van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus.

U draagt de volledige verantwoordelijkheid tot uw kind is opgestapt en van zodra uw kind is uitgestapt.

Uw kind kan enkel zelfstandig van de bushalte naar huis stappen indien u hiervoor schriftelijk de toestemming hebt gegeven.

·         Wat als ik de leefregels van de bus niet naleef ?

Als ik de leefregels van de bus niet naleef kan de directeur mij het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzeggen.

Procedure :

Zie schoolreglement hoofdstuk 16

Klachten in verband met het busvervoer doet men schriftelijk of via mail aan de directeur.

SCHOOLRAAD

In een schoolraad zitten vertegenwoordigers van de ouders, de lokale gemeenschap en de school.

De vertegenwoordigers van de ouders is een afvaardiging van de ouderraad. De raad heeft een advies- en overlegbevoegdheid.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal 3 x per jaar.

Samenstelling schoolraad:

De directeur, Katrien Van Weyenberg, met raadgevende stem.

Voor de geleding personeel:

 • Corine Bekaert
 • Veerle Plas

Voor de geleding ouders:

 • Willem Van Schuerbeeck
 • Els Uyttersprot

Voor de geleding lokale gemeenschap:

 • Griet Van Lembergen
 • Willy Van Mol
 • Voorzitter schoolraad: wordt gekozen bij de eerste vergadering
 • Schepen van onderwijs: Joske Vermeir joske.vermeir@opwijk.be en vanaf 1 januari 2021 Mevr. Evelien Beeckman

OUDERVERENIGING

KOOGO vzw:

KOOGO is de koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.

Zij bevordert de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Adres: Bischoffsheimlaan 1, 1000 Brussel

ORGANISATIE

Organisatie van de schooluren

Lesurenregeling maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

–       Voormiddag: 8u45 – 11u30

–       Namiddag: 12u45 – 15u30

 

Lesuren-regeling woensdag:

–       Voormiddag: 8u30 – 12u05

 

–       Er is toezicht op school vanaf 8u15 tot 15u45

–       Kinderen die niet tijdig worden afgehaald gaan naar de buitenschoolse opvang:

“Het Speelhuis”, Heiveld 63, 1745 Opwijk

Tel: 052/35.33.58 of mail: speelhuis@3wplus.be

In “Het Speelhuis” kan u ook terecht voor:

-opvang voor- en naschools en op woensdagnamiddag

-opvang vrije dagen en pedagogische studiedagen

-speelpleinwerking tijdens schoolvakanties

Ons team

De directie, typecoördinatoren, logopedisten, kinesisten, ergotherapeut, rekencoach, leerkrachten, ICT medewerkers, secretariaat en poetspersoneel geven elke dag het beste van zichzelf.

Ons MOZA-IK, Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind – team wil de kennis en vaardigheden van uw kind maximale kansen geven tot ontplooiing.

Organisatie van de klaswerking

Onze leerlingen worden ingedeeld in 2 groepen:

type Basisaanbod en type 9 (leerlingen met diagnose ASS).

Vervolgens worden binnen elk onderwijstype klasgroepen samengesteld. Dit gebeurt op basis van testresultaten Nederlands (technisch lezen, begrijpend lezen en spelling). De resultaten voor begrijpend lezen zijn hierbij bepalend.

Naast de objectieve testgegevens houden we ook rekening met de leeftijd, het functioneren in groep en het sociaal-functioneren van de kinderen.

Voor wiskunde worden er binnen type basisaanbod rekengroepen gevormd. Dat betekent dat organisatorisch de lesuren wiskunde voor alle klassen op hetzelfde moment worden gepland.

Leerlingen krijgen zodoende rekenles op hun niveau en veranderen indien nodig op dat moment van klas. Ze krijgen dus een vaste “rekenjuf of rekenmeester”.

Binnen type 9 staat vooral een 1 op 1 werking centraal.

Een groepsindeling van een klasgroep gebeurt in overleg door de coördinator, logopedist, rekencoach en leerkracht.

Op regelmatige basis via klassenraden wordt tevens bewaakt of de leerling (nog steeds) aansluit bij de juiste klasgroep.

Een klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen zoals het CLB) dat samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van én het onderwijs aan uw kind.

Indien wij dit nodig vinden, nodigen wij u hierop uit.

De directeur neemt de eindbeslissing over de indeling in klasgroepen binnen type basisaanbod en type 9.

Ons onderwijsaanbod

De ontwikkelingsdoelen voor het Buitengewoon BasisOnderwijs worden optimaal nagestreefd. Wij maken hieruit een selectie voor uw kind.

Zo werken wij aan volgende leergebieden:

Nederlands, Wiskunde, Wereldoriëntatie, Muzische Vorming, Lichamelijke Opvoeding,

Leren Leren, Sociale Vaardigheden, ICT, Godsdienst/niet-confessionele zedenleer, Frans.

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaams Gemeenschap (OVSG vzw).

De onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs én op de wijze waarop het schoolteam haar eigen kwaliteit bewaakt.

Zie: www.onderwijsinspectie.be

Rapporten en Oudercontacten

U wordt verwacht op het oudercontact.

Oudercontact:

Gezamenlijk oudercontact:

Het eerste oudercontact in september geeft u en de leerkrachten en paramedici de kans met elkaar kennis te maken, de werkwijze van de school te leren kennen en informatie uit te wisselen.

 

Individueel oudercontact:

Op het individueel oudercontact van Kerstmis en het einde van het jaar worden de schoolse vorderingen van uw kind besproken. Er is ook telkens de mogelijkheid om een afspraak te maken met elke leerkracht die uw kind begeleidt, met paramedisch personeel, met de directie en/of met het CLB.

 

U kunt ook vragen om één van de leerkrachten te spreken op lesvrije momenten. Dit gebeurt op afspraak.

Rapporten:

U ontvangt 4 x per jaar een rapport:

–       Vóór de herfstvakantie

–       Vóór de kerstvakantie

–       Vóór de paasvakantie

–       Vóór de zomervakantie

Het rapport bevat de voor uw kind geselecteerde leerdoelen van de verschillende leergebieden met een evaluatie daarvan.

Ook de houding wordt geëvalueerd. De kinderen kunnen bovendien zichzelf evalueren.  U als ouder kan er eventuele opmerkingen neerschrijven.

U ondertekent het rapport en geeft het onmiddellijk terug mee naar school.

De rapporten vóór de kerst- en zomervakantie worden besproken op een individueel oudercontact.

 

 •     Sport op school

De sportlessen gaan wekelijks door op school of in de gemeentelijke sporthal.

Turnkledij kan u aankopen via de school (zwarte short, t-shirt met logo van de school).

U zorgt zelf voor turnpantoffels of sportschoenen.

Vóór elke vakantie gaat de turnzak mee naar huis om te wassen.

De zwemlessen gaan wekelijks door in het gemeentelijk sportcentrum te Lebbeke.

-Wie niet mee kan gaan zwemmen heeft een doktersbriefje nodig.

-Wie geen zwemkledij bij heeft, leent dit op school en betaalt hiervoor (gebruik en

was).

-Een badmuts is niet verplicht

-Voor de jongens is een aansluitende zwembroek verplicht

Extra – murosactiviteiten:

Extra – murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.

Extra – murosactiviteiten van één schooldag:

Een extra – murosactiviteit van 1 dag wordt aangekondigd via de maandbrief.

Sportdagen en schooluitstappen van één dag maken deel van het onderwijsaanbod en vinden soms voor een deel buiten de lesuren plaats. Leerlingen moeten er in principe aan deelnemen.

 

Extra-murosactiviteiten van meerdere schooldagen:

Voor de deelname aan een meerdaagse extra-murosactiviteit geeft u expliciet uw toestemming.

De school bezorgt u hiervoor het nodige document.

U heeft het recht om uw kind niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten.

Deze weigering moet u schriftelijk meedelen aan de school.

Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze leerlingen voorziet de school een aangepast programma.

Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.

LEEFREGELS OP SCHOOL

Ik en mijn gedrag

Ik heb respect voor anderen.

Ik ben een fijne speelkameraad.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam.

Ik heb eerbied voor het bezit van andere kinderen in de school en voor het materiaal van de school dat ik mag gebruiken.

Als ik iets opzettelijk stuk maak, dan zal dit gevolgen hebben.

Ik werk mee aan een pestvrije school.

Ik spreek steeds Nederlands.

De leerkrachten spreek ik aan met ‘juffrouw’ of ‘meester’.

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de directeur, leerkrachten, middagtoezichters en busbegeleiders en doe wat zij vragen.

In de eetzaal houd ik mij aan de afspraken en heb ik goede tafelmanieren.

Ik kom steeds op tijd naar school.

Ik maak stipt mijn huiswerk (huistaken + lessen).

Ik toon mijn schoolagenda elke dag aan mijn ouders en laat hem wekelijks (liefst dagelijks) tekenen door hen.

Ik geef onmiddellijk alle brieven af.

Ik ben in orde met turn – en zwemgerief.

Ik, gezondheid en hygiëne

Ik kom steeds in gepaste en nette kledij naar school.

Mijn kledij is aangepast aan het seizoen en de geplande activiteiten.

Ik draag geen hoofddeksel in de klas.

Opzichtige kledij en/of opschik is niet toegestaan.

De directeur heeft bij twijfel het laatste woord.

 

Ik kom proper en verzorgd naar school.

Ik verzorg mijn haren.

Bij aanwezigheid van neten/luizen verwittig ik de klasleerkracht.

Ik word op school 5 x gecontroleerd op aanwezigheid van neten /luizen.

 

Op school drink ik enkel water.

Ik eet geen snoep op school.

Ik breng een koek en / of fruit mee. Woensdag is enkel fruit toegelaten.

 

Ik was mijn handen na elk toiletbezoek.

Ik en het milieu

Ik zorg mee voor een nette school.

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste vuilnisbak.

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

Ik heb een eigen brooddoos, drinkbus en koekendoos.

Ik gebruik geen aluminiumfolie.

Ik breng geen blik of brik mee.

Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Elke eerste en derde maandag van de maand mag ik speelgoed meebrengen van thuis (speelgoed zonder electronica).

Ik ruil geen speelgoed.

Ik speel in de juiste speelzone.

Ik speel niet in de klassen en gangen zonder toelating.

Ik speel niet in de toiletten.

Bij het eerste belsignaal stop ik met spelen en ga ik rustig in de rij staan.

Bij het tweede belsignaal sta ik in de rij en zwijg ik.

Ik en veiligheid

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de klasleerkracht.

Ik stap rustig en stil van en naar de klassen en op de trappen.

Ik raak geen elektrische toestellen en onderhoudsproducten aan.

Bij een ongeval verwittig ik onmiddellijk een volwassene.

Bij brandalarm blijf ik bij de juf of meester en volg ik haar of zijn instructies.

Als ik een brand ontdek, verwittig ik onmiddellijk een volwassene.

Ik neem steeds de kortste en veiligste weg van en naar school.

Ik zorg dat mijn fiets en -uitrusting in orde is (fiets in orde, fluo hesje, helm)

Na schooltijd sluit ik aan bij de juiste busrij of wacht ik aan de poort op mijn (groot)ouders.

Ik mag enkel de school verlaten onder begeleiding van een (groot)ouder.

Ik mag enkel

Na schooltijd stap ik of fiets ik onmiddellijk naar huis.

Wanneer ik de schoolbus gebruik, respecteer ik de busregels (zie verder).

Wat als ik de leefregels niet naleef ?

1: Ik krijg een mondelinge opmerking

2: Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda of heen-en weerschriftje en mijn ouders

ondertekenen dit.

3: Ik heb een gesprek met de betrokken persoon of personen en ik krijg een hersteltaak zodat ik conflicten in de toekomst beter kan aanpakken.

4: Ik moet naar de directeur.

5: De klasleerkracht neemt contact op met mijn ouders.

6: Mijn ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

Op de speelplaats:

Voor kleine ruzies of conflicten gebruik ik het “Rad der oplossingen”:

Een interne oplossingsmethode van de school waarbij kinderen leren om ruzies zelf op te lossen.