KLEUTERSCHOOL

VOOR WIE?

 • Voor kleuters van 2,5 jaar tot 6 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale of randnormale begaafdheid
 • Voor kleuters waar de ondersteuning en de aanpassingen in het gewone kleuteronderwijs ontoereikend zijn om een optimale ontwikkeling te verzekeren
 • Voor kleuters met nood aan een basisklimaat met extra duidelijkheid en structuur

KLIMAAT

 • Een rustig, positief en veilig basisklimaat waarin we de kleuters willen steunen en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
 • Kleine klasgroep, onderverdeeld volgens ontwikkelingsniveau van het kind
 • Verhelderen van hun omgeving: aanpassingen in de ruimte, van de tijd, aangepaste communicatiestijl, aangepaste aanpak en werkvormen, rekening houdend met sensorische moeilijkheden
 • Interdisciplinaire ondersteuning: logopedisten, kinesisten, ergotherapeut, orthopedagoog werken klasondersteunend

AANBOD

 • Ontwikkelen van vaardigheden op diverse ontwikkelingsdomeinen: sociaal-emotioneel, communicatie en taal, voorschoolse vaardigheden, motoriek, zelfredzaamheid)
 • Accent op zich veilig voelen en begrijpen van de omgeving
 • Accent op sociale vaardigheden en communicatie: leren uiten van gevoelens
 • Accent op spel om het kind te laten ontwikkelen

TOEKOMST

 • Het einddoel van dit kleuteronderwijs is het gewoon lager onderwijs, type 9 lager onderwijs of type basisaanbod lager onderwijs

LAGERE SCHOOL

VOOR WIE

 • Voor leerlingen van 6 jaar tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) met een lage, gemiddelde of hoge begaafdheid, al dan niet samen met een bijkomende leer- en/of andere ontwikkelingsstoornissen
 • Voor leerlingen met nood aan een basisklimaat met extra duidelijkheid en structuur om tot leren te komen
 • Voor leerlingen met een groot verschil tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren (een verschillen tussen kunnen en aankunnen) en/of moeilijkheden met communicatieve vaardigheden, planning en organisatie vanuit het autistisch denken

KLIMAAT

 • Een rustig, positief en veilig basisklimaat waarin we de leerlingen willen steunen, sturen in hun gedrag en stimuleren in hun ontwikkeling op alle domeinen
 • Kleine klasgroepen
 • Verhelderen van hun omgeving: tijd, ruimte, aangepaste communicatie- en begeleidingsstijl, aanpak en werkvormen, aanpassingen bij sensorische moeilijkheden
 • Interdisciplinaire ondersteuning: logopedisten, kinesisten, ergotherapeut, orthopedagoog werken klasondersteunend
 • Leerstof in kleinere stapjes met veel herhaling, gericht op de noden van het kind
 • Individuele ondersteuning
 • Oog voor functionele vaardigheden

AANBOD

 • Ontwikkelen van schoolse vaardigheden, startend van het niveau van het kind: lezen, schrijven, rekenen,… op het tempo van de leerling
 • Accent op sociaal/communicatieve/emotionele ontwikkeling (bv. gevoelens op een gepaste manier uiten, zich inleven in anderen, rekening houden met anderen,…)
 • Accent op probleemoplossende vaardigheden
 • Oefenen van geleerde vaardigheden diverse situaties: transfer maken van leersituatie naar het dagelijks leven.
 • Aanbieden van een duidelijke dagstructuur en voorspelbaarheid in de tijd: individuele dagschema volgens de noden van het kind
 • Accent op vrije tijdsinvulling
 • Accent op bewegen tijdens LO- en zwemlessen
 • Accent op creativiteit tijdens MUVO-lessen, WO-lessen
 • Accent op ICT-vaardigheden
 • Gebruik van ondersteundende hulpmiddelen: tafelkaart, voorleessoftware SPRINT, computer, tablet,…

TOEKOMST

 • Afhankelijk van het groeitraject van het kind, is er een doorstroom naar het gewoon secundair onderwijs (A- of B-stroom) of het buitengewoon secundair onderwijs