Sinds het M decreet vervielen de types 1 en 8. Ze vormen nu samen het type basisaanbod. Het ‘buitengewone’ van dit nieuwe type zit voornamelijk in het leerstofaanbod op maat, gecombineerd met een aangepaste gedragsaanpak (zoveel mogelijk gericht op oplossingen en mogelijkheden (in plaats van op problemen en beperkingen). Waar het kan werken we preventieve maatregelen uit, waar nodig sturen we bij via een gericht gedrags- en herstelbeleid.

Wij werken met leerlingengroepen, ingedeeld volgens het taalniveau van de leerlingen (technisch lezen/spelling/begrijpend lezen). We kiezen hiervoor omdat de taalvaardigheid een drager is voor elk ander aanbod. Deze groep vormt dan ook de ‘vaste’ klasgroep waarin alle leergebieden (behalve wiskunde) aan bod komen.

Het verdelen van de groepen wordt onderbouwd door verschillende aspecten:

  • observatie tijdens de lessen
  • gegevens uit de klas
  • taaltesten
  • info, verworven via de klassenraden.

Voor wiskunde bepalen we eveneens het niveau van de leerlingen en verdelen zo de ‘rekengroepen’. Ook hier baseren we ons op observatie, gegevens uit de klas, testen, klassenraad. We zorgen ervoor dat de rekenlessen op hetzelfde moment gegeven worden, zo kunnen de leerlingen naar de juiste ‘rekengroep’ gaan voor het aanbod op hun maat.

Leerlingen type basisaanbod zitten met maximum 14 leerlingen in een klas- of leergroep.

Speelleerklas type basisaanbod:

Voor sommige kinderen is de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar een brug te ver. Indien ouders, CLB en de school samen kiezen voor een ‘zachtere’ overgang, biedt de speelleerklas type basisaanbod een oplossing. De leerlingen krijgen er ten volle leerkansen, gecombineerd met een creatieve aanpak en speelse werkvormen. In kleine groepen en met gerichte ondersteuning van het paramedisch team wordt elke leerling in zijn ontwikkeling opgevolgd en begeleid. Soms is een terugkeer naar het gewoon basisonderwijs mogelijk, maar vaker lopen de leerlingen het lagere school traject ‘buitengewoon op maat’ verder. Het team van leerkrachten, paramedici, CLB volgen de leerlingen nauwgezet op om het meest gepaste advies hieromtrent met de ouders te bespreken.