Wat is autisme ?

Autisme is een beperking met vele gezichten. Het is niet meteen zichtbaar, omdat het anders-zijn van autisme meestal schuilgaat achter een gewoon uiterlijk. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Het is een stoornis in de hersenen die een diepgaande invloed heeft op elk facet van het dagelijks leven van de persoon met autisme. Je hebt het heel je leven en het is niet te genezen.

Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier waardoor ze de dingen anders begrijpen en van daaruit in onze ogen vaak bizar reageren.

De problemen situeren zich vooral op het vlak van communicatie, sociale omgang en verbeelding. Deze problemen uiten zich bij elke persoon met autisme op een unieke manier waardoor autisme een handicap met vele gezichten is. Daarom gebruikt men vaak de term ASS, autismespectrumstoornis.

Onze school en autisme:

De typecoördinator en tevens orthopedagoge coördineert het gespecialiseerde team en de type 9 werking. Wekelijks overlegt het team, om de werking optimaal af te stemmen op de noden en de behoeften van de kinderen.

 

We geven veel aandacht aan individuele begeleiding en bieden voorspelbaarheid en structuur. We bieden een vaste structuur in ruimte en tijd aan te bieden, op die manier creëren we voor de leerlingen een veilige leer- en leefomgeving.

De klasruimte is onderverdeeld in verschillende leer- en oefenruimtes.

De tijd wordt gevisualiseerd door een dag-, een week-, en een maandschema voor de hele klasgroep aangevuld met werkschema’s voor elke individuele leerling.

Aan de hand van themawerking wordt ingespeeld op de specifieke moeilijkheden van de kinderen namelijk het ontwikkelen van communicatie en taal, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het optimaliseren van hun werkgedrag en het zinvol benutten van hun vrije tijd.

Elk kind volgt zijn eigen dagschema waardoor het precies weet wat er van hem verwacht wordt.

Type 9

Het team heeft al jarenlang ervaring met het begeleiden van leerlingen met autismespectrumstoornissen. Sinds het M decreet worden onze leerlingen ondergebracht onder het nieuwe type 9. Samen met de type coördinator streven we ernaar om de leerlingen in alle rust en structuur een optimaal leerstofaanbod te geven. Daarnaast vinden we het toch ook belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op onze huidige maatschappij door vaardigheden aan te leren om ook in een minder voorspelbare context te kunnen functioneren. (vb kringgesprekken, projectwerk, aanleren van vrije tijdsbesteding, sociale vaardigheden…)

Onze school heeft speciaal ingerichte klassen, waar kinderen terechtkunnen met een autismespectrumstoornis (ASS), mits een verslag type 9.

De klassen zijn verticaal georganiseerd, wat wil zeggen dat er kinderen van verschillende leeftijden in één groep terechtkunnen.

Naast het indelen van de groepen op basis van de technische leervaardigheden, speelt in onze type 9 groepen ook de dynamiek tussen de leerlingen onderling een grote rol.

Ook in type 9 wordt sterk geïndividualiseerd en gestructureerd.

We beginnen dagelijks met een onthaalmoment waar er aandacht is voor de sociale en communicatieve vaardigheden en voor de structuur in de tijd.

Verder is de voormiddag verdeeld in afwisselende momenten, namelijk:

 • zelfstandig werken, aan een afgeschermde werktafel
 • één op één werken met de juf
 • werken aan de computer
 • vrije tijd, hierin oefenen we op het maken van keuzes en op het zinvol invullen van vrije tijd door middel van verschillende spelvormen

De aanpak is volledig afgestemd op kinderen met een ASS:

 • voorspelbaarheid
 • strakke en duidelijke structuur via dagschema’s
 • beloningssysteem
 • systeem vrije tijd
 • training sociale vaardigheden
 • werken aan zelfredzaamheid
 • projectwerk
 • het gericht zoeken naar aanpakken op maat van elke leerling.

Kleuters type 9

Voor kleutertjes met verslag type 9 bieden we een gespecialiseerde werking aan, met een maximum van 7 kleutertjes per klasgroepje.

 

In de lagere afdeling zitten eveneens maximum 7 leerlingen type 9 in één klasgroep.

Al onze leerkrachten binnen type 9 zijn extra geschoold, via autisme centraal.